Comarch webinaria

24 marca 2021

 

11.00-11.30

 

czat z ekspertami Comarch w trakcie webinaru

 

 

 Podczas webinaru dowiesz się:

 

  • Na czym polega PPK - zasady działania nowego programu emerytalnego, obowiązki przedsiębiorców i terminy dla firm zatrudniajacych poniżej 20 pracowników
  • Jak przygotować mikro i małą firmę do obsługi PPK 
  • Podzielimy się doświadczeniami z etapu wdrażania PPK w większych firmach
  • Jak sprawnie obsługiwać nowy program emerytalny z aplikacją Comarch PPK

Wideo

Zobacz ofertę TFI, z którymi aplikacja Comarch PPK wymienia dane automatycznie przez API

POBIERZ

Pracownicze Plany Kapitałowe w mikro i małych firmach


Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – to wdrażany od 2019 roku, powszechny system długoterminowego oszczędzania, którego celem jest zgromadzenie środków, które pracownik będzie mógł wykorzystać po ukończeniu 60 roku życia. Program docelowo będą musiały obsługiwać wszystkie polskie firmy.

Przepisy o PPK wchodzą w życie stopniowo. Na pierwszy ogień poszły największe, zatrudniające powyżej 250 pracowników firmy – a jako ostatni nowe prawo będą musieli wdrożyć mniejsi przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.W 2021 r. PPK zaczyna obowiązywać firmy zatrudniające mniej niż 20 pracowników.

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych to wyzwanie dla każdego przedsiębiorstwa - wymaga szeregu działań przygotowawczych a później stałej obsługi programu. Na firmie ciąży obowiązek wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK i podpisania z nią umowy, prowadzenia ewidencji uczestników programu oraz składanych przez nich deklaracji, naliczania i ewidencjonowania miesięcznych składek, raportowania do instytucji finansowych.

W trakcie webiaru powiemy jak krok po kroku przygotować firmę do osługi PPK. Pokażemy też jak dzięki aplikacji Comarch PPK, mikro i małe firmy szybko i prosto mogą obsługiwać Pracownicze Plany Kapitałowe.

 

Partnerzy webinaru

 

 

Webinar prowadzi:

 

Urszula Kozłowska - Ekspert ds. kadr i płac systemu Comarch ERP Optima


Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na kierunku Informatyka i Ekonometria. Pracę w firmie Comarch rozpoczęła w 2010 roku. Obecnie zajmuje się wsparciem merytorycznym Klientów oraz Partnerów w obrębie modułu Płace i Kadry systemu Comarch ERP Optima, a także aplikacji Comarch HRM. Odpowiada również za przygotowywanie i prowadzenie szkoleń zewnętrznych, webinarów oraz występuje na konferencjach z zakresu tej tematyki.

 
 

Odpowiedzi ekspertów na wybrane pytania z czatu

Pytania Odpowiedzi

Jak traktować osoby z umów zleceń mające tytuł do ubezpieczeń społecznych.Obowiązek zgłoszeń do PPK?

Jeśli pracownik na zleceniu podlega składkom społecznym, to również podlega PPK.

Czy pracodawcy zatrudniający poniżej 10 pracowników muszą podpisywać umowę PPK?

Jeśli jest to mikroprzedsiębiorca, to wówczas gdy wszystkie osoby rezygnują z PPK, nie ma obowiązku podpisania umowy o zarządzanie PPK.

Cudzoziemcy w ppk?

Jeśli mają naliczane wypłaty, które podlegają składkom społecznym to tak, również podlegają obowiązkowi PPK.

Firma zatrudnia 11 osób, wszyscy rezygnują - czy trzeba podpisać umowę o prowadzenie?

Umowę o prowadzenie PPK podpisujemy w imieniu osób, które przystępują do PPK.

Do kiedy należy podpisać umowę o zarządzanie? Firma zatrudnia 5 osób, 1 osoba zadeklarowała chęć przystąpienia do PPK.

Umowę o zarządzanie trzeba podpisać do 23 kwietnia.

Czy jeśli niestety wszyscy pracownicy złożyli rezygnację z przystąpienia do PPK, to muszę zawierać umowy o zarządzanie i prowadzenie z Instytucją Finansową?

Jeśli jest to mikroprzedsiębiorca i wszyscy rezygnują to nie trzeba podpisywać umowy o zarządzanie.

Czym się różni umowa o zarządzanie od umowy o prowadzenie?

Umowa o zarządzanie określa zasady prowadzenia programu PPK w firmie. Jest zawierana między firmą i instytucją finansową. Umowa o prowadzenie jest zawierana przez pracodawcę w imieniu i na rzecz pracowników, którzy przystąpili do PPK.

Pracownik pracował w latach 2017 - 2019. Podlegał wszystkim składkom. Powrócił do firmy w lutym 2021. Czy okres 90 dni naliczany jest na nowo, czy liczą się lata, w których pracował?

W takiej sytuacji, gdy osoba nie była pracownikiem tej firmy na dzień 1 stycznia 2021, musi osiągnąć ten minimalny staż 3 miesięcy, ale liczymy okres poprzedniego zatrudnienia u tego pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy.

Jeśli firma nie jest mikroprzedsiębiorcą, ale nikt z pracowników nie zadeklaruje przystąpienia, to co wtedy?

Jeśli firma nie jest mikroprzedsiębiorcą i wszyscy rezygnują to należy podpisać umowę o zarządzanie PPK.

Jeżeli z umowy zlecenia jest odprowadzana tylko składa zdrowotna, czy też muszą przystąpić do PPK?

Nie, tylko osoby, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalno-rentowym mogą przystąpić do PPK.

Czy Comarch PPK współpracuje również z Optimą z modułem Płace?

Tak, aplikacja Comarch PPK współpracuje z systemem Comarch ERP Optima.

Mikroprzedsiębiorca do 10 osób, wszyscy rezygnują - rozumiem, że nie trzeba przystępować, czy gdzieś to zgłaszamy?

Nie, nigdzie nie zgłaszamy takiej informacji.

Jeśli zatrudniamy powyżej 10 osób i wszyscy rezygnują z PPK, to mamy obowiązek podpisania umowy z instytucją finansową?

Tak, zwolnienie dotyczy tylko mikroprzedsiębiorcy.

Jeśli pracownik zarabia najniższą krajową, to wpłaty wynoszą 2% czy 0.5%?

Jeśli pracownik zarabia poniżej 120% minimalnego wynagrodzenia, może na swój wniosek obniżyć wpłatę podstawową do maksymalnie 0,5%. Jeśli nie złoży wniosku to nalicza się 2%.

Pracownica na urlopie wychowawczym albo macierzyńskim podlega zgłoszeniu?

Tak, podlega ponieważ w rozumieniu ustawy PPK jest traktowana jako osoba zatrudniona.

Jeśli podpisujemy umowę o prowadzenie do 10.05, to kiedy musi nastąpić pierwsza wpłata do instytucji finansowej?

Składki na PPK powinny zostać naliczone już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po dacie, w której podpisano umowę o prowadzenie PPK.

Zatrudniam pracownika, który był już w PPK w innej firmie, czy coś muszę robić? U nas oczywiście też chce być w PPK.

Jeśli u Państwa funkcjonuje już PPK to takiego pracownika należy zgłosić do PPK do instytucji, w której Państwa firma prowadzi PPK.

Od kiedy naliczamy PPK? Np. firma podpisała umowę o prowadzenie 25.04.

Składki na PPK powinny zostać naliczone już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po dacie, w której podpisano umowę o prowadzenie PPK.

Osoby, które ukończyły 55 lat - czy też muszą złożyć deklarację rezygnacji jeżeli nie chcą przystąpić na wniosek?

Nie.

Ile kosztuje aplikacja PPK dla Comarch ERP OPTIMA?

Cennik do aplikacji Comarch PPK: https://www.comarch.pl//webinary.comarch.pl/files-pl/file_597/Cennik-Comarch-PPK.pdf

O co chodzi z okresem 90 dni?

Pracownik musi mieć 3-miesięczny okres zatrudnienia (90 dni) w naszej firmie, aby mógł przystąpić do PPK. Nie dotyczy to pracowników, którzy na 1.01.2021 (w przypadku pracodawców wchodzących do PPK od 1.01.2021) byli zatrudnieni. W ich przypadku nie ma wymaganego stażu.

Czy PPK dotyczy wszystkich pracowników bez względu na wiek?

Do PPK obowiązuje automatyczny zapis osób miedzy 18 a 55 rokiem życia. Osoby powyżej 55 roku życia a przed 70 mogą przystąpić do PPK na własny wniosek.

Jeżeli ktoś przebywa na zwolnieniu lekarskim i płaci zasiłek ZUS to skąd potrącamy, skoro nie ma wynagrodzenia?

Potrącamy składki tylko od elementów, które podlegają składkom emerytalnym i rentowym, zatem jeśli ta osoba oprócz zasiłku nie otrzymała takiego elementu to nie potrącamy jej składek na PPK.

Składki pracownika nalicza się od jego podstawy zatrudnienia czy sumy postawy i premii?

Składki liczymy od wszystkich elementów, które podlegają składkom emerytalnym i rentowym.

Rada Nadzorcza spółki również podlega PPK, składki odprowadzane, ale członkowie RN są zatrudnieni u innego pracodawcy?

Jeśli członkowie rad nadzorczych otrzymują w naszej firmie wynagrodzenie to podlegają PPK. Osoba może być uczestnikiem PPK u kilku pracodawców.

Czy osobie na urlopie macierzyńskim potrącamy składki PPK?

Jeśli ta osoba otrzymuje jedynie zasiłek macierzyński to nie potrącamy składek.

Czy pracownik może przystąpić do PPK w dowolnym momencie? Teraz zrezygnował.

Tak.

Czy po zgłoszeniu pracownika trzeba mu przekazać jakiś dokument potwierdzający to zgłoszenie?

Nie, instytucja finansowa przekaże takiemu pracownikowi odpowiednie informacje,

Jeśli pracownik składał rezygnację z PPK, a w międzyczasie zmienił pracę, to musi jeszcze raz rezygnować?

U każdego pracodawcy pracownik podejmuje decyzję czy chce być w PPK czy nie. Jeśli nie chce to musi ponownie złożyć taką deklarację.

Deklaracja PPK w OPTIMA, jaka jest jej rola?

Deklaracja PPK w Comarch ERP Optima pozwala na wygenerowanie płatności do instytucji finansowej.

Czy jeśli wszyscy pracownicy zrezygnują, to rezygnację trzeba gdzieś wysłać?

Jeśli pracownik od razu zrezygnował, to takiej informacji nigdzie nie przesyłamy.

Czy aplikacja współpracuje z modułem kadrowym Optimy?

Tak, aplikacja Comarch PPK współpracuje z modułem kadrowym Comarch ERP Optima.

Co ze składkami PPK jeśli pracownik cały miesiąc jest na zasiłku chorobowym płaconym z ZUS?

Składki PPK naliczamy tylko od elementów oskładkowanych, jeśli pracownik ma tylko zasiłek to składek nie naliczamy.

Jaką datę należy uzupełnić w formularzu danych kadrowych pracownika w polu Data przystąpienia do PPK?

Datę z jaką zostanie podpisana umowa o prowadzenie PPK dla tego pracownika.

W którym miesiącu system potrąca podatek dochodowy od składki pracodawcy? Np. wynagrodzenie wypłacone w maju, składkę można opłacić w czerwcu, to kiedy system potrąci podatek dochodowy?

Domyślnie podatek od składek PPK zostanie naliczony w następnym miesiącu po miesiącu ich wyliczenia w wypłacie. Jeśli w wypłacie wypłaconej w maju zostaną naliczone składki PPK to w wypłacie wypłaconej w czerwcu zostanie naliczony podatek.

Ta aplikacja działa w taki sposób jak jest prezentowana dla wszystkich TFI? Nie tylko dla tych 4, które były wymienione?

Na prezentacji została pokazana wymiana plikowa z Instytucjami Finansowymi. W przypadku tych 4 instytucji wymiana działa na zasadzie wymiany automatycznej.

Czy istnieje możliwość wysyłania plików do instytucji finansowej bezpośrednio z modułu kadrowo-płacowego OPTIMA?

Pliki do instytucji finansowej można przesyłać z poziomu aplikacji Comarch PPK. W programie Comarch ERP Optima możemy natomiast wprowadzać informacje o przystąpieniu pracowników i naliczać składki. Dane te automatycznie przeniosą się wtedy do aplikacji Comarch PPK.

Jeżeli podpiszemy umowę w kwietniu, to za poprzednie wynagrodzenie też naliczamy składki PPK?

Składki PPK naliczamy od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po dacie zawarcia umowy o prowadzenie. Decyduje termin wypłaty wynagrodzenia, a nie okres, za jaki jest wypłacane.

Jak wybrać instytucję do PPK? Czy trzeba spotkać się z różnymi instytucjami by przedstawili swoje oferty czy można wybrać dowolną instytucję i podpisać od razu umowę o zarządzanie?

Pracodawca wybiera instytucję w porozumieniu z przedstawicielami pracowników.

A co z pozostałymi instytucjami finansowymi, których nie ma w Comarch?

Z pozostałymi instytucjami jest możliwa wymiana plikowa.

Czy jeśli umowa o prowadzenie będzie zawarta 31-03-2021, a wynagrodzenia są płatne do 10/04, to czy należy już naliczyć składki PPK za marzec?

Składki naliczamy od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po dacie zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Decyduje termin wypłaty wynagrodzenia.

Czy w Optimie wpisujemy datę przystąpienia tylko dla osób, które nie złożyły rezygnacji? Czy wpisujemy wszystkich, a potem, że zrezygnowali czy o ogóle nie wpisujemy dla tych osób?

Datę przystąpienia wprowadzamy tylko dla osób, które przystępują do PPK. Jeśli pracownik złoży deklarację rezygnacji, to w takim przypadku wprowadzamy tylko datę rezygnacji (bez daty przystąpienia).

Jak działa ta aplikacja z pozostałymi instytucjami? (poza tymi 4 przedstawionymi?)

W przypadku wymiany plikowej, plik utworzony w aplikacji Comarch PPK należy zaczytać na portalu danej TFI. W przypadku wymiany automatycznej z jedna z czterech Instytucji dane do nich zaczytują się automatycznie bezpośrednio z aplikacji Comarch PPK.

Chcemy w dniu wypłaty od razu robić przelew do PPK. W jaki sposób ustawić w programie to, aby podatek od razu się naliczał?

W konfiguracji programu (system/konfiguracja/firma/płace/parametr) należy zaznaczyć parametr Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty.

Jeżeli mamy podpisaną umowę tylko o zarządzanie, gdyż wszyscy pracownicy zrezygnowali, to musimy wysyłać jakieś raporty?

Nie, nie ma takiego obowiązku.

Jednostka mała zatrudniająca 7 osób, wszyscy rezygnują z PPK - czy trzeba podpisać umowę o zarządzanie PPK?

Jeśli firma jest mikroprzedsiebiorcą i wszyscy pracownicy rezygnują z uczestnictwa w PPK, wówczas nie ma obowiązku podpisania umowy o zarządzanie.

Jaką datę przystąpienia do PPK wpisujemy u pracownika, jeśli umowa z instytucją podpisana była 03.03.2021?

Podajemy datę podpisania umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz danego pracownika.

Jeżeli umowa w sektorze publicznym jest podpisana z datą 8.03, to kiedy naliczamy składki PPK? Wypłata jest na koniec marca.

Składki na PPK należy naliczyć już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po dacie podpisania umowy o prowadzenie PPK.

Czy aplikacja PPK, nie daje takich możliwości z PZU jak z AVIVA: np. przypominanie o aktualizacjach danych pracownika, liczenie stażu 90 dni zatrudnienia itp?

Jak najbardziej daje takie możliwości. Różnica polega na tym ze w przypadku PZU istnieje możliwość wymiany plikowej.

Jeśli pracownik pracuje w trzech firmach po 1/4 etatu, to dopłata państwa będzie do każdej umowy?

Nie, dopłata roczna i wpłata powitalna wpłacana jest na konto pracownika tylko raz, niezależnie od tego ile ma rachunków PPK.